Katedra počítačové grafiky a interakce

Multimédia a počítačová animace (B4M39MMA)

Tato stránka je oficiálním zdrojem informací pro studenty předmětu B4M39MMA oboru Počítačová grafika magisterského programu Otevřená informatika na Fakultě elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze. Předmět je zajišťován Katedrou počítačové grafiky a interakce (K13139). Praktickou část předmětu zajišťuje Institut intermédií (IIM) při FEL ČVUT v Praze.

Přednáška: čtvrtek 12.45 T2:C3-51
Seminář: čtvrtek 14.30 T2:H1-24c, dveře H1-25 (IIM)
Přednášející: Ing. Roman Berka, Ph.D. - berka [at] fel.cvut.cz Ing. Adam Sporka, Ph.D. - sporkaa [at] fel.cvut.cz
Konzultanti: Ing. Zdeněk Trávníček - travnicek [at] iim [dot] cz - IIM Ing. Jakub Hybler - hybler [at] iim [dot] cz - IIM
Rozsah: 2p 2s
Rozvrh: B4M39MMA

Odkazy

  • Stránky předmětu B4M39MMA v bílé knize.

Anotace

Předmět je zaměřen na výklad metod používaných v oblasti počítačové animace. Studenti získají přehled o algoritmech a metodách reprezentace typických problémů v oblasti počítačové animace (inverzní kinematika, animace lidské postavy, dynamika aj.) Část předmětu je též zaměřena na principy kreativních postupů při vytváření zvuku a videa jako součásti audio-vizuálních projektů. V předmětu zazní i několik přednášek popisujících vybrané problémy z oblasti technologií pro filmovou produkci (MOCAP, Stereoskopický obraz, aj.).

Cíl předmětu

Cílem předmětu je poskytnout informace o metodách řešení typických problémů v projektech z oblasti počítačové animace, virtuální reality a filmové produkce. Snahou je ukázat teoretický základ metod používaných v těchto oblastech a umožnit studentům, aby si tyto probrané techniky mohli sami vyzkoušet v rámci semestrálních projektů.

Náplň předmětu

V průběhu semestru studenti navštěvují přednášky a semináře. Kromě toho pracují na zadaných tématech a vypracovávají semestrální úlohy v podobě implementace řešeného problému doprovázené dokumentací v určeném formátu a podpořené osobní prezentací před ostatními studenty.

V době cvičení jsou se studenty organizovány konzultace formou seminářů, dílen a společného brain-stormingu s cílem uchopit řešení úloh jako komponenty jednoho projektu. Výsledná prezentace úloh by pak měla mít formu jedné ucelené kompozice, kde výstupy z jednotlivých úloh spolupracují a doplňují se. Tento způsob práce podporuje vzájemnou komunikaci a smysl pro týmovou spolupráci, současně umožňuje studentům sledovat práci ostatních na jejich úlohách a prakticky si vyzkoušet i další postupy než jen ty, které potřebují pro řešení své úlohy.

Semináře a konzultace budou probíhat v laboratoři Institutu intermédií, kde se studenti budou moci setkat s profesionálním vybavením používaným v oboru.

Požadavky na vstupní znalosti

Schopnost programovat v jazyce C++.

Harmonogram přednášek

Pořadí Téma Odkaz Přednášející
1 Produkční řetězec a techniky kompozice videa PDF Roman Berka
2 Animace davuPDF Roman Berka
3 Systémy pro zachytávání pohybu MOCAP PDF Roman Berka
4 Fyzikální základy akustiky PDF Adam Sporka
5 Principy zpracování zvukového signálu PDF Adam Sporka
6 Tvorba a editace elektronické hudby PDF Adam Sporka
7 Inverzní kinematikaPDF Roman Berka
8 Dynamika, částicové systémyPDF Roman Berka
9 Fluidní dynamika v počítačové animaciPDF Roman Berka
10 Modelování a animace lidské tvářePDF Roman Berka
11 Modelování šatů PDF Roman Berka
12 Stereoskopické zobrazování PDF Roman Berka
13 Technologie osvětlování PDF Roman Berka
14 Prostředky pro popis scény a pohybu, prostředí pro animaci a interakci. Archivace multimediálního obsahu PDF Roman Berka

Harmonogram seminářů

1 Seznámení s předmětem, zadávání semestrálních projektů.
2 Seminář k realizaci semestrálních úloh.
3 Projekční technika.
4 Návrh konceptu společné kompozice.
5 Experimentální ověřování konceptu.
6 Experimentální ověřování konceptu.
7 Samostatná práce/ pořizování dat.
8 Zvuková technika.
9 Návrh zvukové kompozice.
10 Realizace zvukové části kompozice.
11 Testování zvukové části kompozice.
12 Kompletace kompozice obrazové a zvukové části prezentace.
13 Kompletace finální podoby prezentace.
14 Prezentace semestrálních úloh.

Kritéria hodnocení

Podmínkou k získání zápočtu je odevzdání semestrální práce a její prezentace na konci semestru. Zkouška je povinná.

Celkem může student získat během semestru 100 bodů a z toho:

  • semestrální práce 70 bodů
    • zpráva (dokumentace) 20 bodů
    • prezentace 20 bodů
    • implementace 30 bodů
  • zkouška 30 bodů (u zkoušky je minimální počet bodů pro úspěšné absolvování 15 - test 5 z 10 a pohovor 10 z 20)

Klasifikace je pak dána tabulkou:

90-100 A výborně
80-89 B velmi dobře
70-79 C dobře
60-69 D uspokojivě
50-59 E dostatečně
0-49 nebo nesplnění podmínek k zápočtu F nedostatečně

Okruhy otázek ke zkoušce okruhy.pdf

Semestrální projekty

Zadání řeší týmy s max. 2 členy.

Stejnou úlohu je možné zadat max. jednou.

Název Popis Řešitel úlohy
1 Stereoskopická kamera Implementujte aplikaci simulující pohyb vlajky ve větru s možností nastavení parametrů látky, textury na vlajce, pozadí (kterým může být i video) a rozlišení výstupního okna, které musí být v plno-obrazovkovém režimu (full-screen). -
2 Multikanálový zvuk Vytvořte aplikaci pro mobilní telefon, která umožní synchronizovaně nahrávat několik zvukových stop současně s použitím několika mobilních zařízení rozmístěných v prostoru. Dále navrhněte a realizujte způsob přehrávání vícekanálového obsahu za pomoci vícekanálové zvukové karty. Hotová řešení demonstrujte vytvořením iluze vybraného veřejného prostoru. -
3 Simulace látky Implementujte aplikaci simulující pohyb vlajky ve větru s možností nastavení parametrů látky, textury na vlajce, pozadí (kterým může být i video) a rozlišení výstupního okna, které musí být v plno-obrazovkovém režimu (full-screen). -
4 Simulace davu Implementujte aplikaci, která umožní simulaci davu s možností nastavení figury, definice příček a textur na nich. Možnost přepnutí do full-screen režimu. -
5 Simulace pohybu lidské tváře Zrealizujte implementaci simulace mimiky pomocí modelu tváře. Zobrazení bude umožňovat full-screen režim, rozlišení, nastavení kamery a textury na obličeji a dále nastavení výrazu v obličeji a jeho animaci. Varianta s řízením pomocí textu. -
6 Simulace tekutiny Implementujte některý z modelů pro reprezentaci proudění vzduchu, tak aby bylo možné zobrazit výsledek simulace pohybu objektů ve větru. Aplikace umožní nastavení rozlišení výstupu a jeho zobrazení v režimu full-screen. -

Materiály k tématům

Inverzní kinematika

MOCAP

Dynamika částic a fluidní dynamika

Modelování tváře a šatů

Animace davu

Hudba a zvuk

CAVE

Ostatní

Hodnocení

 
a4m39mma/a4m39mma.txt · Poslední úprava: 2018/09/11 16:25 autor: berka
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: GNU Free Documentation License 1.3
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki