Katedra počítačové grafiky a interakce

Intermediální tvorba a technologie

Unikátní dvousemestrový předmět (ITT1, ITT 2) organizovaný společně pedagogy z ČVUT a AMU. Předmět je nabízen v celofakultní nabídce FEL ČVUT a na FAMU.

Cílem předmětu je vytvoření jedné z mezioborových platforem, která zpřístupní vybrané znalosti a postupy na pomezí technologie a tvorby v oblasti multimédií a dalších oblastí umělecké tvorby. Předmět nabídne studentům z oblastí techniky a umění základní orientaci v možnostech, pojmech a přístupech, s nimiž pracují technicky nebo naopak umělecky orientovaní studenti. Formou práce je rozvíjení diskusí v rámci seminářů získávání praktických zkušeností v rámci dílen a podstatnou součástí procesu bude vytvoření mezioborových týmů a vznik konceptů a projektů. Část projektů pak bude možné v letním semestru realizovat v rámci další části Intermediálni tvorba a technologie II.

Cílem studia předmětu ITT je podpořit schopnosti komunikace mezi studenty s různými zaměřeními a různými způsoby myšlení. Vzájemný kontakt umělecky a technicky zaměřených studentů má pak vést k rozšíření pohledu na stejné problémy a na svět kolem nás obecně.

Koordinátoři a pedagogové

 • Ing. Roman Berka, Ph.D. - FEL ČVUT
 • Mgr. Miloš Vojtěchovský - FAMU
 • MgA. Robert Smolík - DAMU
 • prof. ak. soch. Marian Karel - FA ČVUT
 • MgA. Josef Šafařík- FA ČVUT

Odkazy

Oblasti zaměření předmětu ITT

 • Umělecká tvorba, algoritmy a programování: úvod do možností a použití různých jazyků a progamovacích prostředí.
 • Úvod do použití a stavby interaktivních systémů: physical computing, využívání elektronických obvodů a přípravků, senzorů a aktuátorů pro kinetické a světlené instalace v galerii, divadle nebo veřejném prostoru.
 • Imersivní systémy, CAVE, virtuální a smíšená realita, práce s 3D modely. Interaktivní zvukové a grafické prostředí.
 • Světelný a zvukový design, performance a scénická tvorba.
 • Zvuková tvorba s interaktivními prvky. Využívání multikanálového zvukového prostředí.
 • Interaktivní narativní systémy, nové možnosti a modely pro televizní přenos. E-kultura v síťovém, kabelovém, wifi a jiném prostředí.

Intermediální tvorba a technologie I (A7B39ITT, A0M39ITT1)

zimní semestr

Odkaz na předmět v Bílé knize: A0M39ITT1, A7B39ITT

Rozvrh: A7B39ITT, A0M39ITT1

Podmínky k získání kl. zápočtu

Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem uděleným na základě společného hodnocení pedagogického týmu. Hodnocení probíhá ve formě obhajob konceptů projektů. Studenti vytvoří mezioborové týmy a v průběhu semestru společně sestaví podrobné koncepty projektů, které pak obhájí v rámci prezentací na konci semestru. Na základě této prezentace a s přihlédnutím k aktivitě během semestru pak budou jednotlivci klasifikováni týmem koordinátorů předmětu ITT. Minimální účast na seminářích a dílnách je 70%.

Zapsání studenta do předmětu je omezeno kapacitou předmětu. Nejsou vyžadovány jednotně žádné vstupní znalosti. Předpokládají se odpovídající znalosti oboru, který daný student aktuálně studuje.

Hodnocení využívá šestibodové stupnice známek:

 • A výborně
 • B velmi dobře
 • C dobře
 • D uspokojivě
 • E dostatečně
 • F nedostatečně

Kritéria pro přijetí projektu

 • úroveň spolupráce – schopnost účastníků semináře spolupracovat v týmu se studenty s jiným odborným zaměřením. Každý tým by měl zahrnovat umělecky i technicky orientované členy z řad studentů tak, aby byly splněny požadavky co nejblíže původní myšlence projektu.
 • relevantnost tématu – vazba na téma vyhlášené na začátku zimního semestru
 • umělecká úroveň – hodnotí se podle estetických, koncepčních a dalších kritérií, vztahujících se na díla uměleckého charakteru.
 • technická úroveň – hodnotí se úroveň uplatnění poznatků studentů studentů technických oborů, funkčnost díla.
 • realizovatelnost – každý tým navrhne koncept svého projektu tak, aby mohl být realizován v letním semestru v rámci ITT2, a to ve smyslu jak technickém, tak časovém a finančním.
 • originalita – samotná myšlenka projektu nesmí vědomě napodobovat jiné již publikované dílo.

Program zimního semestru 2016-17

týden datum téma lektor/moderátor
1 7.10.2016 Úvod, seznámení s předmětem a s prostředím – o čem to bude, ukázky vybavení, projekty, témata - START semestru Roman Berka, Miloš Vojtěchovský, Robert Smolík
2 14.10.2016 Vizuální programování – dílna o používání vizuálních programovacích nástrojů pro řízení interaktivních instalací a performancí (vvvv-priklad) Jakub Hybler, Roman Berka
3 21.10.2016 Nová média 100 let – přednáška nabídne pohled do dějin umění s elektronickými médii tak aby studenti měli možnost srovnání svých představ, současných postupů a projektů z historie Miloš Vojtěchovský
4 28.10.2016 Svátek - odpadá
5 4.11.2016 Physical computing (dílna) – interaktivní dílna o návrhu interaktivních součástí instalací a představení založených na programovatelných komponentách a prototypové platformě Arduino Jakub Hybler
6 11.11.2016 Co se událo během posledního roku (seminář) – seminář o zajímavých instalacích a představeních (z pohledu intermédií), které se objeviily v průběhu posledního roku Miloš Vojtěchovský
7 16.11.2016 - středa Seminář nad projekty Miloš Vojtěchovský, Robert Smolík, Josef Šafařík, Roman Berka
8 25.11.2016 Ovládání světel a práce se stínem – dílna zaměřená na technické zázemí světelného designu, druhy světlel, řízení světelného parku; světlo a prostor – dílna zaměřená na světlo jako nástroj pro výtvarníka a scénografa Robert Smolík
9 2.12.2016 Seminář nad projekty Miloš Vojtěchovský, Robert Smolík, Josef Šafařík, Roman Berka
10 9.12.2016 Zvuk – vytváření a kompozice zvuku, dílna zaměřená na principy a postupy vzniku různých typů zvuků pro instalace a představení Adam Sporka
11 16.12.2016 Formát a kompozice – dílna zaměřená na prvky designu související s formátem, kompozicí z pohledu tvarové psychologie. Marian Karel, Josef Šafařík
12 19.12.2016 - pondělí Seminář nad projekty Miloš Vojtěchovský, Robert Smolík, Josef Šafařík, Roman Berka
13 6.1.2017 Videomapping František Pecháček, Josef Kortan - hosté
14 13.1.2017 Závěrečná prezentace konceptů projektů Miloš Vojtěchovský, Robert Smolík, Josef Šafařík, Roman Berka

Organizace ITT v průběhu zimního semestru

začátky jsou každý pátek dle rozvrhu ve 12.45 v prostorách Institutu intermédií, Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6 - Dejvice, Halové laboratoře, dveře H1-25.

Struktura každého semináře/dílny bude vedena následovně:

 • 60-90 min. úvod do tématu, přehled, konkrétní ukázky
 • přestávka 15min
 • 60 min. praktická část dílen nebo experimenty týkající se projektů
 • 30min diskuse nad tématy projektů

Náplní seminářů a dílen bude seznamovat se s technikami a postupy používanými při návrhu a realizaci interaktivních intermediálních instalací a performancí. To vše v kontextu současných i v historii realizovaných projektů z oblasti intermédií a příbuzných oblastí. Předmět je realizován za účasti pedagogů působících na

 • Fakultě architektury ČVUT v Praze (prof. Marian Karel, Josef Šafařík - Ústav průmyslového designu),
 • Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze (Roman Berka, Adam J. Sporka, Jakub Hybler - Institut intermédií a Katedra počítačové grafiky a interakce),
 • FAMU (Miloš Vojtěchovský - Centrum audiovizuálních studií)
 • DAMU (Robert Smolík - Katedra alternativního a loutkového divadla)

Jednou z podmínek k získání zápočtu je aktivní práce v týmu, kterou budou sledovat projektoví konzultanti z řad pedagogů. Proto se doporučuje účast na co největším počtu seminářů (minimum je však 70%). Zároveň se doporučuje dochvilnost neboť pozdní příchody do IIM značně ruší soustředění ostatních na semináři/dílně.

Cílem studentů bude vytvořit mezioborové týmy a do konce semestru připravit koncept společného projektu, jehož předložení je další podmínka k získání zápočtu.

Projekt bude hodnocen podle pravidel předmětu ITT a výsledkem pro studenta bude klasifikovaný zápočet.

Intermediální tvorba a technologie II (A7B39ITT2, A0M39ITT2)

letní semestr

Odkaz na předmět v Bílé knize.

Rozvrh v KOS FEL ČVUT:

A0M39ITT2

A7B39ITT2

Předmět je pokračováním předmětu ITT 1, který je společně organizován uměleckými a technickými školami AMU a ČVUT za účasti studentů z FAMU, DAMU, VŠUP, ČVUT FEL, ČVUT FA a dalších škol. Cílem předmětu je vytvoření prostoru pro realizaci studentských projektů navržených v rámci zimního semestru. Studenti budou řešit umělecko-technické projekty v týmech složených pokud možno ze zástupců uměleckých i technických oborů. Záměrem je využít znalostí a zkušeností získaných v předchozím semestru. Vedoucími projektů budou převážně přednášející z předmětu ITT 1. Předmět je ukončen veřejnou prezentací hotového projektu.

Technické vybavení Institutu intermédií je k dispozici studentům zapsaným v kurzu Intermediální tvorba a technologie v režimu, který bude specifikován po zahájení příslušného semestru.

K zapsání do předmětu je doporučeno absolvovat nejprve předmět ITT 1.

Podmínky k získání zápočtu

Předmět je ukončen zápočtem a zkouškou, která probíhá formou veřejné prezentace hotových projektů (instalace, představení, technická realizace instalace nebo představení). Hodnocení je v kompetenci pedagogického týmu.

Pro získání zápočtu je nutná 80% účast na seminářích a workshopech a odevzdání realizovaného projektu formou veřejně přístupné prezentace (instalace, performance). Student získává známku za základě hodnocení realizace projektu dle kritérií platných již v předmětu ITT1 v zimním semestru.

Hodnocení využívá opět šestibodové stupnice známek:

 • A výborně
 • B velmi dobře
 • C dobře
 • D uspokojivě
 • E dostatečně
 • F nedostatečně

Program letního semestru 2015-16

1. 26.2. Úvodní seminář rekapitulace stavu projektů a plánování další práce
2. 4.3. Seminář nad tématy projektů
3. 11.3. Práce na projektech
4. 18.3. Jakub Hybler - Physical computing (Raspberry Pi)
5. 25.3. svátek
6. 1.4. Dílna Kryštof Pešek, Sven Ubik - streaming audio a video a kolaborativní on-line performance pro hudbu a divadlo
7. 8.4. Práce na projektech
8. 15.4. dílna s Ritwik Banerji z Berkeley o software a improvizaci
9. 22.4. Seminář nad tématy projektů - kontrola stavu
10. 29.4. Martha Mook USA
11. 6.5. Práce na projektech
12. 13.5. Práce na projektech
13. 20.5. Příprava veřejné prezentace
14. 27.5. Veřejná prezentace projektů

Organizace ITT v průběhu letního semestru

začátky jsou každý pátek dle rozvrhu ve 12.45 v prostorách Institutu intermédií, Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6 - Dejvice, Halové laboratoře, dveře H1-25.

Náplň je dána konkrétním tématem. Dílny jsou prakticky zaměřené a jsou zpravidla kombinované s úvodní přednáškou. Dílny jsou často vedené zahraničními hosty. Program je proto adaptován na jejich časové možnosti. Semináře jsou diskusně orientované a jejich cílem je směrovat studenty k úvahám o jejich vlastních projektech realizovaných v rámci ITT2.

Odkazy na zdroje ITT

tvůrci

Physical Computing - technologie

Software, Aplikace
Arduino a jiné
 
y39itt/y39itt.txt · Poslední úprava: 2016/11/28 08:44 autor: berka
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: GNU Free Documentation License 1.3
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki