Katedra počítačové grafiky a interakce

Intermediální tvorba a technologie

Unikátní dvousemestrový předmět (ITT1, ITT 2) organizovaný společně pedagogy z ČVUT a AMU. Předmět je nabízen v celofakultní nabídce FEL ČVUT a na FAMU.

Cílem předmětu je vytvoření jedné z mezioborových platforem, která zpřístupní vybrané znalosti a postupy na pomezí technologie a tvorby v oblasti multimédií a dalších oblastí umělecké tvorby. Předmět nabídne studentům z oblastí techniky a umění základní orientaci v možnostech, pojmech a přístupech, s nimiž pracují technicky nebo naopak umělecky orientovaní studenti. Formou práce je rozvíjení diskusí v rámci seminářů získávání praktických zkušeností v rámci dílen a podstatnou součástí procesu bude vytvoření mezioborových týmů a vznik konceptů a projektů. Část projektů pak bude možné v letním semestru realizovat v rámci další části Intermediálni tvorba a technologie II.

Cílem studia předmětu ITT je podpořit schopnosti komunikace mezi studenty s různými zaměřeními a různými způsoby myšlení. Vzájemný kontakt umělecky a technicky zaměřených studentů má pak vést k rozšíření pohledu na stejné problémy a na svět kolem nás obecně.

Koordinátoři a pedagogové

 • Ing. Roman Berka, Ph.D. - FEL ČVUT
 • Mgr. Miloš Vojtěchovský - FAMU
 • MgA. Robert Smolík - DAMU
 • prof. ak. soch. Marian Karel - FA ČVUT
 • MgA. Josef Šafařík- FA ČVUT

Odkazy

Oblasti zaměření předmětu ITT

 • Umělecká tvorba, algoritmy a programování: úvod do možností a použití různých jazyků a progamovacích prostředí.
 • Úvod do použití a stavby interaktivních systémů: physical computing, využívání elektronických obvodů a přípravků, senzorů a aktuátorů pro kinetické a světlené instalace v galerii, divadle nebo veřejném prostoru.
 • Imersivní systémy, CAVE, virtuální a smíšená realita, práce s 3D modely. Interaktivní zvukové a grafické prostředí.
 • Světelný a zvukový design, performance a scénická tvorba.
 • Zvuková tvorba s interaktivními prvky. Využívání multikanálového zvukového prostředí.
 • Interaktivní narativní systémy, nové možnosti a modely pro televizní přenos. E-kultura v síťovém, kabelovém, wifi a jiném prostředí.

Intermediální tvorba a technologie I (A7B39ITT, A0M39ITT1)

zimní semestr

Odkaz na předmět v Bílé knize: A0M39ITT1, A7B39ITT

Rozvrh: A7B39ITT, A0M39ITT1

Podmínky k získání kl. zápočtu

Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem uděleným na základě společného hodnocení pedagogického týmu. Hodnocení probíhá ve formě obhajob konceptů projektů. Studenti vytvoří mezioborové týmy a v průběhu semestru společně sestaví podrobné koncepty projektů, které pak obhájí v rámci prezentací na konci semestru. Na základě této prezentace a s přihlédnutím k aktivitě během semestru pak budou jednotlivci klasifikováni týmem koordinátorů předmětu ITT. Minimální účast na seminářích a dílnách je 70%.

Zapsání studenta do předmětu je omezeno kapacitou předmětu. Nejsou vyžadovány jednotně žádné vstupní znalosti. Předpokládají se odpovídající znalosti oboru, který daný student aktuálně studuje.

Hodnocení využívá šestibodové stupnice známek:

 • A výborně
 • B velmi dobře
 • C dobře
 • D uspokojivě
 • E dostatečně
 • F nedostatečně

Kritéria pro přijetí projektu

 • úroveň spolupráce – schopnost účastníků semináře spolupracovat v týmu se studenty s jiným odborným zaměřením. Každý tým by měl zahrnovat umělecky i technicky orientované členy z řad studentů tak, aby byly splněny požadavky co nejblíže původní myšlence projektu.
 • relevantnost tématu – vazba na téma vyhlášené na začátku zimního semestru
 • umělecká úroveň – hodnotí se podle estetických, koncepčních a dalších kritérií, vztahujících se na díla uměleckého charakteru.
 • technická úroveň – hodnotí se úroveň uplatnění poznatků studentů studentů technických oborů, funkčnost díla.
 • realizovatelnost – každý tým navrhne koncept svého projektu tak, aby mohl být realizován v letním semestru v rámci ITT2, a to ve smyslu jak technickém, tak časovém a finančním.
 • originalita – samotná myšlenka projektu nesmí vědomě napodobovat jiné již publikované dílo.

Program zimního semestru 2016-17

týden datum téma lektor/moderátor
1 7.10.2016 Úvod, seznámení s předmětem a s prostředím – o čem to bude, ukázky vybavení, projekty, témata - START semestru Roman Berka, Miloš Vojtěchovský, Robert Smolík
2 14.10.2016 Vizuální programování – dílna o používání vizuálních programovacích nástrojů pro řízení interaktivních instalací a performancí (vvvv-priklad) Jakub Hybler, Roman Berka
3 21.10.2016 Nová média 100 let – přednáška nabídne pohled do dějin umění s elektronickými médii tak aby studenti měli možnost srovnání svých představ, současných postupů a projektů z historie Miloš Vojtěchovský
4 28.10.2016 Svátek - odpadá
5 4.11.2016 Physical computing (dílna) – interaktivní dílna o návrhu interaktivních součástí instalací a představení založených na programovatelných komponentách a prototypové platformě Arduino Jakub Hybler
6 11.11.2016 Co se událo během posledního roku (seminář) – seminář o zajímavých instalacích a představeních (z pohledu intermédií), které se objeviily v průběhu posledního roku Miloš Vojtěchovský
7 16.11.2016 - středa Seminář nad projekty Miloš Vojtěchovský, Robert Smolík, Josef Šafařík, Roman Berka
8 25.11.2016 Ovládání světel a práce se stínem – dílna zaměřená na technické zázemí světelného designu, druhy světlel, řízení světelného parku; světlo a prostor – dílna zaměřená na světlo jako nástroj pro výtvarníka a scénografa Robert Smolík
9 2.12.2016 Seminář nad projekty Miloš Vojtěchovský, Robert Smolík, Josef Šafařík, Roman Berka
10 9.12.2016 Zvuk – vytváření a kompozice zvuku, dílna zaměřená na principy a postupy vzniku různých typů zvuků pro instalace a představení Adam Sporka
11 16.12.2016 Formát a kompozice – dílna zaměřená na prvky designu související s formátem, kompozicí z pohledu tvarové psychologie. Marian Karel, Josef Šafařík
12 19.12.2016 - pondělí Seminář nad projekty Miloš Vojtěchovský, Robert Smolík, Josef Šafařík, Roman Berka
13 6.1.2017 Videomapping František Pecháček, Josef Kortan - hosté
14 13.1.2017 Závěrečná prezentace konceptů projektů Miloš Vojtěchovský, Robert Smolík, Josef Šafařík, Roman Berka

Organizace ITT v průběhu zimního semestru

začátky jsou každý pátek dle rozvrhu ve 12.45 v prostorách Institutu intermédií, Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6 - Dejvice, Halové laboratoře, dveře H1-25.

Struktura každého semináře/dílny bude vedena následovně:

 • 60-90 min. úvod do tématu, přehled, konkrétní ukázky
 • přestávka 15min
 • 60 min. praktická část dílen nebo experimenty týkající se projektů
 • 30min diskuse nad tématy projektů

Náplní seminářů a dílen bude seznamovat se s technikami a postupy používanými při návrhu a realizaci interaktivních intermediálních instalací a performancí. To vše v kontextu současných i v historii realizovaných projektů z oblasti intermédií a příbuzných oblastí. Předmět je realizován za účasti pedagogů působících na

 • Fakultě architektury ČVUT v Praze (prof. Marian Karel, Josef Šafařík - Ústav průmyslového designu),
 • Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze (Roman Berka, Adam J. Sporka, Jakub Hybler - Institut intermédií a Katedra počítačové grafiky a interakce),
 • FAMU (Miloš Vojtěchovský - Centrum audiovizuálních studií)
 • DAMU (Robert Smolík - Katedra alternativního a loutkového divadla)

Jednou z podmínek k získání zápočtu je aktivní práce v týmu, kterou budou sledovat projektoví konzultanti z řad pedagogů. Proto se doporučuje účast na co největším počtu seminářů (minimum je však 70%). Zároveň se doporučuje dochvilnost neboť pozdní příchody do IIM značně ruší soustředění ostatních na semináři/dílně.

Cílem studentů bude vytvořit mezioborové týmy a do konce semestru připravit koncept společného projektu, jehož předložení je další podmínka k získání zápočtu.

Projekt bude hodnocen podle pravidel předmětu ITT a výsledkem pro studenta bude klasifikovaný zápočet.

Intermediální tvorba a technologie II (A7B39ITT2, A0M39ITT2)

letní semestr

Odkaz na předmět v Bílé knize.

Rozvrh v KOS FEL ČVUT:

A0M39ITT2

A7B39ITT2

Předmět je pokračováním předmětu ITT 1, který je společně organizován uměleckými a technickými školami AMU a ČVUT za účasti studentů z FAMU, DAMU, VŠUP, ČVUT FEL, ČVUT FA a dalších škol. Cílem předmětu je vytvoření prostoru pro realizaci studentských projektů navržených v rámci zimního semestru. Studenti budou řešit umělecko-technické projekty v týmech složených pokud možno ze zástupců uměleckých i technických oborů. Záměrem je využít znalostí a zkušeností získaných v předchozím semestru. Vedoucími projektů budou převážně přednášející z předmětu ITT 1. Předmět je ukončen veřejnou prezentací hotového projektu.

Technické vybavení Institutu intermédií je k dispozici studentům zapsaným v kurzu Intermediální tvorba a technologie v režimu, který bude specifikován po zahájení příslušného semestru.

K zapsání do předmětu je doporučeno absolvovat nejprve předmět ITT 1.

Podmínky k získání zápočtu

Předmět je ukončen zápočtem a zkouškou, která probíhá formou veřejné prezentace hotových projektů (instalace, představení, technická realizace instalace nebo představení). Hodnocení je v kompetenci pedagogického týmu.

Pro získání zápočtu je nutná 80% účast na seminářích a workshopech a odevzdání realizovaného projektu formou veřejně přístupné prezentace (instalace, performance). Student získává známku za základě hodnocení realizace projektu dle kritérií platných již v předmětu ITT1 v zimním semestru.

Hodnocení využívá opět šestibodové stupnice známek:

 • A výborně
 • B velmi dobře
 • C dobře
 • D uspokojivě
 • E dostatečně
 • F nedostatečně

Program letního semestru 2015-16

1. 24.2. Úvodní seminář rekapitulace stavu projektů a plánování další práce
2. 3.3. Dílna Shannon Harvey
3. 10.3. Práce na projektech
4. 17.3. Práce na projektech
5. 24.3. Práce na projektech
6. 31.3. Seminář nad řešením projektů
7. 7.4. Práce na projektech
8. 14.4. svátek
9. 21.4. Seminář nad tématy projektů - kontrola stavu
10. 28.4. Seminář nad řešením projektů
11. 5.5. Práce na projektech
12. 12.5. Práce na projektech
13. 19.5. Příprava veřejné prezentace
14. 26.5. Veřejná prezentace projektů

Organizace ITT v průběhu letního semestru

začátky jsou každý pátek dle rozvrhu ve 12.45 v prostorách Institutu intermédií, Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6 - Dejvice, Halové laboratoře, dveře H1-25.

Náplň je dána konkrétním tématem. Dílny jsou prakticky zaměřené a jsou zpravidla kombinované s úvodní přednáškou. Dílny jsou často vedené zahraničními hosty. Program je proto adaptován na jejich časové možnosti. Semináře jsou diskusně orientované a jejich cílem je směrovat studenty k úvahám o jejich vlastních projektech realizovaných v rámci ITT2.

Odkazy na zdroje ITT

tvůrci

Physical Computing - technologie

Software, Aplikace
Arduino a jiné
 
y39itt/y39itt.txt · Poslední úprava: 2017/02/24 11:57 autor: berka
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: GNU Free Documentation License 1.3
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki