Katedra počítačové grafiky a interakce

Intermediální tvorba a technologie - Anotace

Unikátní dvousemestrový předmět (ITT1, ITT 2) organizovaný společně pedagogy z ČVUT a AMU. Předmět je nabízen v celofakultní nabídce FEL ČVUT a na FAMU.

Cílem předmětu je vytvoření jedné z mezioborových platforem, která zpřístupní vybrané znalosti a postupy na pomezí technologie a tvorby v oblasti multimédií a dalších oblastí umělecké tvorby. Předmět nabídne studentům z oblastí techniky a umění základní orientaci v možnostech, pojmech a přístupech, s nimiž pracují technicky nebo naopak umělecky orientovaní studenti. Formou práce je rozvíjení diskusí v rámci seminářů získávání praktických zkušeností v rámci dílen a podstatnou součástí procesu bude vytvoření mezioborových týmů a vznik konceptů a projektů. Část projektů pak bude možné v letním semestru realizovat v rámci další části Intermediálni tvorba a technologie II.

Cílem studia předmětu ITT je podpořit schopnosti komunikace mezi studenty s různými zaměřeními a různými způsoby myšlení. Vzájemný kontakt umělecky a technicky zaměřených studentů má pak vést k rozšíření pohledu na stejné problémy a na svět kolem nás obecně.

Obsah předmětu

Obsahem předmětu je výběr 5 témat, která tvoří ucelený znalostní prostor nutný ke vzniku intermediální aplikace/díla. Každému tématu budou věnovány dva odpolední 3h bloky.Téma je zpravidla uvedeno přednáškou zabývající se kontextem, principy a konkrétními možnostmi související obvyklé používané technologie. Přednáška je rozšířena prostorem pro diskusi nad daným tématem. Cílem diskuse je šířeji rozvinout úvahy o prezentovaných technologiích z pohledu tvůrce. Na diskusi pak navazuje praktická část, jejímž obsahem je společná realizace jedné nebo více úloh případně jednoduché instalace využívající tématem dané nástroje. Praktická část je pokračuje v dalším týdnu. Záměrem je vytvoření prostoru pro experiment nikoliv uceleného díla. Na konci semestru, v rámci sedmého semináře, budou studenti prezentovat vlastní týmové návrhy realizací, které budou mít formu interaktivní instalace. Koncept projektu bude hodnocený jako výstup studenta v rámci předmětu a předpokládá se, že bude realizován v rámci ITT2 v následujícícm semestru.

Oblasti zaměření předmětu ITT

 • Umělecká tvorba, algoritmy a programování: úvod do možností a použití různých jazyků a progamovacích prostředí.
 • Úvod do použití a stavby interaktivních systémů: physical computing, využívání elektronických obvodů a přípravků, senzorů a aktuátorů pro kinetické a světlené instalace v galerii, divadle nebo veřejném prostoru.
 • Imersivní systémy, CAVE, virtuální a smíšená realita, práce s 3D modely. Interaktivní zvukové a grafické prostředí.
 • Světelný a zvukový design, performance a scénická tvorba.
 • Zvuková tvorba s interaktivními prvky. Využívání multikanálového zvukového prostředí.

Koordinátoři a pedagogové

 • Ing. Roman Berka, Ph.D. - FEL ČVUT
 • Mgr. Miloš Vojtěchovský - FAMU
 • MgA. Robert Smolík - DAMU
 • MgA. Jitka Pospíšilová - DAMU
 • prof. ak. soch. Marian Karel - FA ČVUT
 • MgA. Josef Šafařík, Ph.D. - FA ČVUT
 • MgA. Vlastimil Bartas - UMPRUM

Odkazy

Intermediální tvorba a technologie I (A7B39ITT, B0M39ITT1, B0B39ITT1)

ZIMNÍ SEMESTR

Odkaz na předmět v Bílé knize: A7B39ITT, B0B39ITT1, B0M39ITT1

Rozvrh: A7B39ITT, B0B39ITT1, B0M39ITT1

Podmínky k získání kl. zápočtu

Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem uděleným na základě společného hodnocení pedagogického týmu. Hodnocení probíhá ve formě obhajob konceptů projektů. U studentů uměleckých oborů mohou být výstupy jejich práce uplatněny ve formě klauzurních projektů. Předpokládá se, že studenti budou při návrhu a při následném řešení projektu využívat možností mezioborové spolupráce. Na základě prezentace obhajovaných projektů a s přihlédnutím k aktivitě během semestru pak budou jednotlivci klasifikováni týmem koordinátorů předmětu ITT. Minimální účast na seminářích a dílnách je 70%.

Zapsání studenta do předmětu je omezeno kapacitou předmětu. Nejsou vyžadovány jednotně žádné vstupní znalosti z oborů, které student nestuduje. Naopak, předpokládají se odpovídající znalosti oboru, který daný student aktuálně studuje.

Hodnocení využívá šestibodové stupnice známek:

 • A výborně
 • B velmi dobře
 • C dobře
 • D uspokojivě
 • E dostatečně
 • F nedostatečně

Kritéria pro přijetí projektu

 • relevantnost tématu – vazba na téma vyhlášené na začátku zimního semestru
 • umělecká úroveň – hodnotí se podle estetických, koncepčních a dalších kritérií, vztahujících se na díla uměleckého charakteru.
 • technická úroveň – hodnotí se úroveň uplatnění poznatků studentů studentů technických oborů, funkčnost díla.
 • realizovatelnost – každý tým navrhne koncept svého projektu tak, aby mohl být realizován v letním semestru v rámci ITT2, a to ve smyslu jak technickém, tak časovém a finančním.
 • originalita – samotná myšlenka projektu nesmí v převažující míře napodobovat jiné již publikované dílo.

Zadání projektu ITT I

Navrhněte a zpracujte koncept intermediálního projektu, jehož obsah je charakterizován jedním z pojmů uvedených níže v seznamu 1 a jehož forma je specifikována jedním z pojmů uvedených v seznamu 2.

Koncept zpracujte v týmu, který pro tento účel sestavte se spolužáky tak, aby v něm bylo zastoupeno maximum potřebných odborností. Výsledný koncept zpracujte ve formě dokumentu (pdf), který odevzdáte v lednu 2018.

Koncept bude obsahovat:

 1. seznam členů týmu, včetně domovské školy
 2. ideový popis projektu (včetně pojmů na nichž je idea založena), motivaci a cíle
 3. popis z ohledu návštěvníka, diváka, uživatele
 4. technický popis projektu, schematický přehledový popis, popis dílčích metod řešení jednotlivých částí
 5. odhad finanční náročnosti projektu

Projekty budou realizovány v rámci předmětu ITT II v letním semestru. IIM poskytne pro realizaci prostor a vybavení, které má k dispozici. Návrh konceptu proto řešte s ohledem na dostupné vybavení. Další finanční náklady v případě realizace je nutné krýt ze školních grantů a jiných zdrojů.

Obsah konceptu (seznam 1)

Téma projektu založte na jednom z následujících pojmů:

 1. živel
 2. prostor
 3. komunikace
 4. rituál

Forma konceptu (seznam 2)

Formu založte na jednom z těchto pojmů:

 1. objekt
 2. performance
 3. instalace

Každý koncept musí pracovat s atributem interakce. Konzultace ke konceptům bude 5.ledna v 13h-14h v IIM a 12. ledna 13h-14h v IIM.

Finální termín odevzdání konceptů 26. ledna.


Program zimního semestru 2017-18

týden datum téma lektor/moderátor
1 6.10.2017 Úvod do předmětu, motivace a náplň předmětu, režim předmětu, představení prostředí laboratoře IIM, ukázky realizovaných projektů v IIM, současné projekty, představení studentů navzájem a nastavení komunikace. Roman Berka FEL ČVUT, Robert Smolík DAMU, Miloš Vojtěchovský FAMU, Josef Šafařík Design FA ČVUT, Jakub Hybler IIM FEL ČVUT
2 13.10.2017 Světlo: zdroje světla, projekce. Bezpečnost při práci se svítidly, postup při návrhu světelné soustavy (příkony, proudy), druhy světel a jejich možnosti, ukázky, projekční zařízení, aplikace v prostředí divadla, v exteriéru, u loutkového divadla, komerční vs. experimentální prostor. Řízení a programování světelné soustavy, protokoly DMX512 a ArtNet, úvod do vizuálního programování. Diskuse nad ukázkami hotových projektů. Praktická část: realizace plastiky s dynamickým osvětlení, vizuální programování. Robert Smolík, Jitka Pospíšilová, Jakub Hybler, Roman Berka
3 20.10.2017 Rozdělení do skupin, realizace malých úloh s využitím světla včetně automatického řízení. Témata k realizaci: voda, oheň, nebe, …,. Robert Smolík, Jitka Pospíšilová, Jakub Hybler, Roman Berka, Miloš Vojtěchovský
4 27.10.2017 Vizualizace a Virtuální realita - nástroje pro Virtální realitu a jejich aplikace. Technologie pro virtuální realitu a jejich aplikace, Unity 3D, Unreal. Diskuse: ukázky vybraných projektů. Praktická část: realizace vlastní virtuální scény. Roman Berka, Jakub Hybler, David Svoboda UMPRUM
5 3.11.2017 Praktická část: realizace vlastní virtuální scény a její prezentace. Roman Berka, Jakub Hybler, David Svoboda UMPRUM, Miloš Vojtěchovský
6 10.11.2017 Video přenos a zpracování videa, AfterEffects. Standardy pro přenos videa, konverze videosignálu, zpracování videa, klíčování, greenscreen. Dílna: Adobe After Effects, kompozice videa. Josef Šafařík, Roman Berka, Jakub Hybler
7 17.11.2017 svátek - odpadá -
8 24.11.2017 Dílna: Adobe After Effects, kompozice videa. Josef Šafařík, Roman Berka, Jakub Hybler
9 1.12.2017 Interakce - snímání pohybu, interaktivní nástroje. Technologie pro snímání pohybu a jejich využití. Hardware pro interaktivní instalace a design: Arduino, Rapsberry Pi, aj. Vizuální programování. Diskuse: ukázky projektů s prvky interakce a diskuse k nim. Praktická část: praktické seznámení s programovatelnými moduly, jednoduché experimenty. Roman Berka, Jakub Hybler
10 8.12.2017 Realizace interaktivní mikroinstalace v týmech. Roman Berka, Jakub Hybler
11 15.12.2017 Zvuk a hudba Prostorová akustika, využití zvuku jako doprovodného výrazového prvku v designu. Zvukové jevy v prostoru, snímání a reprodukce zvuku. Diskuse: zvukové instalace a diskuse k nim. Praktická část: realizace zvukové interaktivní instalace, transducer. Michal Cáb (FAMU), Jiří Rouš (FAMU), Jakub Hybler
12 22.12.2017 Praktická část: realizace zvukové interaktivní instalace. Michal Cáb (FAMU), Jiří Rouš (FAMU), Miloš Vojtěchovský, Jakub Hybler
13 5.1.2017 hodnocení/prezentace Roman Berka FEL ČVUT, Robert Smolík DAMU, Miloš Vojtěchovský FAMU, Josef Šafařík Design FA ČVUT, Jakub Hybler IIM FEL ČVUT
14 12.1.2017 hodnocení/rezerva Roman Berka

Organizace ITT v průběhu zimního semestru

začátky jsou každý pátek dle rozvrhu ve 12.45 v prostorách Institutu intermédií, Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6 - Dejvice, Halové laboratoře, dveře H1-25.

Struktura každého semináře/dílny bude vedena následovně:

 • 60 min. úvod do tématu, přehled, konkrétní ukázky
 • 30 min. diskuse
 • přestávka 15min
 • 60 min. praktická část dílna (workshop)
 • 30min diskuse nad tématy projektů (nepravidelně)

Náplní seminářů a dílen bude seznamovat se s technikami a postupy používanými při návrhu a realizaci interaktivních intermediálních instalací a performancí. To vše v kontextu současných i v historii realizovaných projektů z oblasti intermédií a příbuzných oblastí. Předmět je realizován za účasti pedagogů působících na

 • Fakultě architektury ČVUT v Praze (prof. Marian Karel, Josef Šafařík - Ústav průmyslového designu),
 • Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze (Roman Berka, Adam J. Sporka, Jakub Hybler - Institut intermédií a Katedra počítačové grafiky a interakce),
 • FAMU (Miloš Vojtěchovský - Centrum audiovizuálních studií)
 • DAMU (Robert Smolík - Katedra alternativního a loutkového divadla)

Jednou z podmínek k získání zápočtu je aktivní práce v týmu, kterou budou sledovat projektoví konzultanti z řad pedagogů. Proto se doporučuje účast na co největším počtu seminářů (minimum je však 70%). Zároveň se doporučuje dochvilnost neboť pozdní příchody do IIM značně ruší soustředění ostatních na semináři/dílně.

Cílem studentů bude vytvořit mezioborové týmy a do konce semestru připravit koncept společného projektu, jehož předložení je další podmínka k získání zápočtu.

Projekt bude hodnocen podle pravidel předmětu ITT a výsledkem pro studenta bude klasifikovaný zápočet.

Intermediální tvorba a technologie II (A7B39ITT2, B0B39ITT2, B0M39ITT2)

NÁSLEDUJÍCÍ ČÁST BUDE AKTUALIZOVÁNA V LEDNU 2018

LETNÍ SEMESTR

Odkaz na předmět v Bílé knize.

Rozvrh v KOS FEL ČVUT:

A0M39ITT2

A7B39ITT2

Předmět je pokračováním předmětu ITT 1, který je společně organizován uměleckými a technickými školami AMU a ČVUT za účasti studentů z FAMU, DAMU, VŠUP, ČVUT FEL, ČVUT FA a dalších škol. Cílem předmětu je vytvoření prostoru pro realizaci studentských projektů navržených v rámci zimního semestru. Studenti budou řešit umělecko-technické projekty v týmech složených pokud možno ze zástupců uměleckých i technických oborů. Záměrem je využít znalostí a zkušeností získaných v předchozím semestru. Vedoucími projektů budou převážně přednášející z předmětu ITT 1. Předmět je ukončen veřejnou prezentací hotového projektu.

Technické vybavení Institutu intermédií je k dispozici studentům zapsaným v kurzu Intermediální tvorba a technologie v režimu, který bude specifikován po zahájení příslušného semestru.

K zapsání do předmětu je doporučeno absolvovat nejprve předmět ITT 1.

Podmínky k získání zápočtu

Předmět je ukončen zápočtem a zkouškou, která probíhá formou veřejné prezentace hotových projektů (instalace, představení, technická realizace instalace nebo představení). Hodnocení je v kompetenci pedagogického týmu.

Pro získání zápočtu je nutná 80% účast na seminářích a workshopech a odevzdání realizovaného projektu formou veřejně přístupné prezentace (instalace, performance). Student získává známku za základě hodnocení realizace projektu dle kritérií platných již v předmětu ITT1 v zimním semestru.

Hodnocení využívá opět šestibodové stupnice známek:

 • A výborně
 • B velmi dobře
 • C dobře
 • D uspokojivě
 • E dostatečně
 • F nedostatečně

Program letního semestru 2016-17

1. 24.2. Úvodní seminář rekapitulace stavu projektů a plánování další práce
2. 3.3. Dílna Shannon Harvey
3. 10.3. Práce na projektech
4. 17.3. Práce na projektech
5. 24.3. Práce na projektech
6. 31.3. Seminář nad řešením projektů
7. 7.4. Práce na projektech
8. 14.4. svátek
9. 21.4. Seminář nad tématy projektů - kontrola stavu
10. 28.4. Seminář nad řešením projektů
11. 5.5. Práce na projektech
12. 12.5. Práce na projektech
13. 19.5. Příprava veřejné prezentace
14. 26.5. Veřejná prezentace projektů

Organizace ITT v průběhu letního semestru

začátky jsou každý pátek dle rozvrhu ve 12.45 v prostorách Institutu intermédií, Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6 - Dejvice, Halové laboratoře, dveře H1-25.

Náplň je dána konkrétním tématem. Dílny jsou prakticky zaměřené a jsou zpravidla kombinované s úvodní přednáškou. Dílny jsou často vedené zahraničními hosty. Program je proto adaptován na jejich časové možnosti. Semináře jsou diskusně orientované a jejich cílem je směrovat studenty k úvahám o jejich vlastních projektech realizovaných v rámci ITT2.

Odkazy na zdroje ITT

tvůrci

Physical Computing - technologie

Software, Aplikace
Arduino a jiné
 
y39itt/y39itt.txt · Poslední úprava: 2017/12/25 20:44 autor: berka
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: GNU Free Documentation License 1.3
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki