Katedra počítačové grafiky a interakce

Tato stránka od 09/2020 již nebude udržována. Přejděte na novou zde: https://cw.fel.cvut.cz/b201/courses/itt1/start

Intermediální tvorba a technologie - Anotace

Unikátní dvousemestrový předmět (ITT1, ITT 2) organizovaný společně pedagogy z ČVUT a AMU. Předmět je nabízen v celofakultní nabídce FEL ČVUT a na FAMU.

Cílem předmětu je vytvoření jedné z mezioborových platforem, která zpřístupní vybrané znalosti a postupy na pomezí technologie a tvorby v oblasti multimédií a dalších oblastí umělecké tvorby. Předmět nabídne studentům z oblastí techniky a umění základní orientaci v možnostech, pojmech a přístupech, s nimiž pracují technicky nebo naopak umělecky orientovaní studenti. Formou práce je rozvíjení diskusí v rámci seminářů získávání praktických zkušeností v rámci dílen a podstatnou součástí procesu bude vytvoření mezioborových týmů a vznik konceptů a projektů. Část projektů pak bude možné v letním semestru realizovat v rámci další části - předmětu Intermediálni tvorba a technologie II.

Cílem studia předmětu ITT je podpořit schopnosti komunikace mezi studenty s různými zaměřeními a různými způsoby myšlení. Vzájemný kontakt umělecky a technicky zaměřených studentů má pak vést k rozšíření pohledu na stejné problémy a na svět kolem nás obecně.

Obsah předmětu

Obsahem předmětu je výběr témat, která tvoří ucelený znalostní prostor nutný ke vzniku intermediální aplikace/díla. Každému tématu bude věnován jeden až dva odpolední 3h bloky.Téma je zpravidla uvedeno přednáškou zabývající se kontextem, principy a konkrétními možnostmi související obvyklé používané technologie. Přednáška je rozšířena prostorem pro diskusi nad daným tématem. Cílem diskuse je šířeji rozvinout úvahy o prezentovaných technologiích z pohledu tvůrce. Na diskusi pak navazuje praktická část, jejímž obsahem je společná realizace jedné nebo více úloh případně jednoduché instalace využívající tématem dané nástroje. Záměrem je vytvoření prostoru pro experiment nikoliv uceleného díla. Na konci semestru budou studenti seznámeni s tématy zadání projektů pro realizaci v letním semestru.

Oblasti zaměření předmětu ITT

 • Umělecká tvorba, algoritmy a programování: úvod do možností a použití různých jazyků a progamovacích prostředí.
 • Úvod do použití a stavby interaktivních systémů: physical computing, využívání elektronických obvodů a přípravků, senzorů a aktuátorů pro kinetické a světlené instalace v galerii, divadle nebo veřejném prostoru.
 • Imersivní systémy, CAVE, virtuální a smíšená realita, práce s 3D modely. Interaktivní zvukové a grafické prostředí.
 • Světelný a zvukový design, performance a scénická tvorba.
 • Zvuková tvorba s interaktivními prvky. Využívání multikanálového zvukového prostředí.

Koordinátoři a pedagogové

 • Ing. Roman Berka, Ph.D. - FEL ČVUT
 • Ing. Jakub Hybler - FAMU, ČVUT FEL
 • MgA. LINDA DUŠKOVÁ, PH.D. - DAMU
 • MgA. Jitka Pospíšilová - DAMU
 • prof. ak. soch. Marian Karel - FA ČVUT
 • MgA. Josef Šafařík, Ph.D. - FA ČVUT
 • MgA. Vlastimil Bartas - UMPRUM
 • Bc. David Šibrava - studentský tutor, ČVUT FEL

Odkazy

Intermediální tvorba a technologie I (B0M39ITT1, B0B39ITT1)

ZIMNÍ SEMESTR

Odkaz na předmět v Bílé knize: B0B39ITT1, B0M39ITT1

Rozvrh: B0B39ITT1, B0M39ITT1

Podmínky k získání kl. zápočtu

Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem uděleným na základě společného hodnocení pedagogického týmu. Hodnocení je založeno na 3 úlohách řešených v průběhu semestru a je ovlivněno docházkou a aktivitou v průběhu semestru. U studentů uměleckých oborů mohou být výstupy jejich práce později uplatněny ve formě klauzurních projektů. Předpokládá se, že studenti budou při návrhu a při následném řešení úloh využívat možností mezioborové spolupráce. Minimální účast na seminářích a dílnách je 80% (max. 3 absence).

Zapsání studenta do předmětu je omezeno kapacitou předmětu. Nejsou vyžadovány jednotně žádné vstupní znalosti z oborů, které student nestuduje. Naopak, předpokládají se odpovídající znalosti oboru, který daný student aktuálně studuje.

Hodnocení využívá šestibodové stupnice známek:

 • A výborně
 • B velmi dobře
 • C dobře
 • D uspokojivě
 • E dostatečně
 • F nedostatečně

Zadání projektu

zde bude specifikováno zadání projektu pro letní semestr

Program zimního semestru 2019-20

týden datum téma lektor/moderátor
1 27.9.2019 Úvod do předmětu, motivace a náplň předmětu, režim předmětu, představení prostředí laboratoře IIM, ukázky realizovaných projektů v IIM, současné projekty (seminář). Roman Berka, Jakub Hybler, David Šibrava
2 4.10.2019 Představení předmětu pro studenty ostatních škol. Prezentace všech studentů a jejich oborů (seminář). Jitka Pospíšilová, Linda Dušková DAMU; Jakub Hybler, Roman Berka, David Šibrava FEL ČVUT, Vlastimil Bartas UMPRUM
3 11.10.2019 Assembly, pájení, základní obvod, elektronické součástky. Ukázky vybraných hotových projektů, vysvětlení principů. Rozdělení do skupin. Pájení, testování (přednáška, dílna). Jakub Hybler, Roman Berka, David Šibrava
4 18.10.2019 Assembly úloha 1: realizace malé loutky nebo statického objektu s integrovanými světly a jednoduchými obvody (blikání očima apod.)(dílna). Jitka Pospíšilová, Roman Berka, Jakub Hybler, David Šibrava
5 25.10.2019 3D Tisk - představení základního procesu tisku od úpravy hotového (staženého) modelu, přes přípravu pro tisk až po finální výrobek. Vysvětlení principů 3D tisku a možností využití materiálů (přednáška s demonstrací). Vlastimil Bartas, Jakub Hybler
6 1.11.2019 Programové prostředí VVVV: Softwarové řízení, zpracování videa, komunikace s okolím (dílna). Jakub Hybler, Roman Berka
7 8.11.2019 Softwarové řízení, úloha 2: Realizace řídících prvků na objektu z předchozí úlohy. Softwarové ovládání LED světel a příp. motorku z prostředí VVVV (dílna). Jakub Hybler, David Šibrava
8 15.11.2019 Světlo, druhy světel, řízení světel, kreativní využití světel. Ovládání z prostředí VVVV (dílna). František Fabián (ISD), Jakub Hybler
9 22.11.2019 Interakce, arduino, senzory, vývojové prostředí (přednáška, dílna). Jakub Hybler, David Šibrava, Roman Berka
10 29.11.2019 Arduino, další možnosti populární platformy demonstrované na úlohách (dílna). Jakub Hybler, David Šibrava, Roman Berka
11 6.12.2019 Zvuk, podstata zvukového vlnění, realizace zvukového výstupu, transducer. Software pro zpracování zvukového záznamu (přednáška, dílna). Roman Berka, Linda Dušková, Jakub Hybler
12 13.12.2019 Světlo, interakce, úloha 3: scénická kompozice s využitím všech modelů z předchozích úloh (dílna). Jitka Pospíšilová, Roman Berka, Jakub Hybler, David Šibrava
13 20.12.2019 Seminář nad projekty. Linda Dušková, Jitka Pospíšilová, Roman Berka, Jakub Hybler, David Šibrava, Vlastimil Bartas
14 10.1.2020 Seminář nad projekty. Hodnocení. Linda Dušková, Jitka Pospíšilová, Roman Berka, Jakub Hybler, David Šibrava, Vlastimil Bartas

Organizace ITT v průběhu zimního semestru

začátky jsou každý pátek dle rozvrhu ve 12.45 v prostorách Institutu intermédií, Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6 - Dejvice, Halové laboratoře, dveře H1-25.

Náplní seminářů a dílen bude seznamovat se s technikami a postupy používanými při návrhu a realizaci interaktivních intermediálních instalací a performancí. To vše v kontextu současných i v historii realizovaných projektů z oblasti intermédií a příbuzných oblastí. Předmět je realizován za účasti pedagogů působících na

 • Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze (Roman Berka, Jakub Hybler, David Šibrava - Institut intermédií a Katedra počítačové grafiky a interakce),
 • FAMU (Jakub Hybler - Centrum audiovizuálních studií),
 • DAMU (Linda Dušková, Jitka Pospíšilová - Katedra alternativního a loutkového divadla),
 • Fakultě architektury ČVUT v Praze (prof. Marian Karel, Josef Šafařík - Ústav průmyslového designu).

Jednou z podmínek k získání zápočtu je aktivní práce v týmu, kterou budou sledovat projektoví konzultanti z řad pedagogů. Proto se doporučuje účast na co největším počtu seminářů (minimum je však 80%). Zároveň se doporučuje dochvilnost neboť pozdní příchody do IIM značně ruší soustředění ostatních na semináři/dílně.

V rámci dílen budou studenti řešit 3 hodnocené úlohy, jejichž absolvování je rovněž podmínkou k získání zápočtu. Projekt bude hodnocen podle pravidel předmětu ITT a výsledkem pro studenta bude klasifikovaný zápočet.

Intermediální tvorba a technologie II (B0B39ITT2, B0M39ITT2)

LETNÍ SEMESTR

Odkaz na předmět v B0B39ITT2, B0M39ITT2.

Rozvrh v KOS FEL ČVUT:

ITT2

Předmět je pokračováním předmětu ITT 1, který je společně organizován uměleckými a technickými školami AMU a ČVUT za účasti studentů z FAMU, DAMU, VŠUP, ČVUT FEL, ČVUT FA a dalších škol. Cílem předmětu je vytvoření prostoru pro realizaci studentských projektů navržených v rámci zimního semestru. Studenti budou řešit umělecko-technické projekty v týmech složených pokud možno ze zástupců uměleckých i technických oborů. Záměrem je využít znalostí a zkušeností získaných v předchozím semestru. Vedoucími projektů budou převážně přednášející z předmětu ITT 1. Předmět je ukončen veřejnou prezentací hotového projektu.

Technické vybavení Institutu intermédií je k dispozici studentům zapsaným v kurzu Intermediální tvorba a technologie v režimu, který bude specifikován po zahájení příslušného semestru.

K zapsání do předmětu je doporučeno absolvovat nejprve předmět ITT 1.

Podmínky k získání zápočtu

Předmět je ukončen zápočtem a zkouškou, která probíhá formou veřejné prezentace hotových projektů (instalace, představení, technická realizace instalace nebo představení). Hodnocení je v kompetenci pedagogického týmu.

Pro získání zápočtu je nutná 80% účast na seminářích a workshopech a odevzdání realizovaného projektu formou veřejně přístupné prezentace (instalace, performance). Student získává známku za základě hodnocení realizace projektu dle kritérií platných již v předmětu ITT1 v zimním semestru.

Hodnocení využívá opět šestibodové stupnice známek:

 • A výborně
 • B velmi dobře
 • C dobře
 • D uspokojivě
 • E dostatečně
 • F nedostatečně

Program letního semestru 2017-18

1. 23.2. Úvodní seminář rekapitulace stavu projektů a plánování další práce
2. 2.3. Práce na projektech
3. 9.3. Práce na projektech
4. 16.3. Práce na projektech
5. 23.3. Práce na projektech (HTC VIVE)
6. 30.3. Velký pátek
7. 6.4. Práce na projektech (Tracking)
8. 13.4. Seminář nad řešením projektů (host 1)
9. 20.4. Seminář nad tématy projektů - kontrola stavu
10. 27.4. Seminář nad řešením projektů (host 2)
11. 4.5. Práce na projektech
12. 11.5. Práce na projektech (host 3)
13. 18.5. Příprava veřejné prezentace
14. 25.5. Veřejná prezentace projektů

Organizace ITT v průběhu letního semestru

začátky jsou každý pátek dle rozvrhu ve 12.45 v prostorách Institutu intermédií, Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6 - Dejvice, Halové laboratoře, dveře H1-25.

Dílny jsou prakticky zaměřené a jsou zpravidla kombinované s úvodní diskusí. Dílny jsou často vedené zahraničními hosty. Program je proto adaptován na jejich časové možnosti. Semináře jsou diskusně orientované a jejich cílem je směrovat studenty k úvahám o jejich vlastních projektech realizovaných v rámci ITT2.

Odkazy na zdroje ITT

tvůrci

Physical Computing - technologie

Software, Aplikace
Arduino a jiné
 
y39itt/y39itt.txt · Poslední úprava: 2022/10/17 13:36 autor: slabyon3
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: GNU Free Documentation License 1.3
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki